statut

Postanowienie ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Przystanek Twórczość, zwana dalej Fundacją.
2. Fundacja może używać skróconej nazwy Przystanek Twórczość.
3. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi również działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§4

Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

§ 5

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja na pieczęci może używać skróconej nazwy Przystanek Twórczość.

§ 6

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.


Cele i sposoby działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju twórczego dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów, w tym w szczególności:
1) Działanie na rzecz animacji kultury i edukacji.
2) Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i dostępu do kultury.
3) Wdrażanie nowatorskich metod edukacji przez sztukę.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej.
 2. Podejmowanie inicjatyw wspierających twórczy rozwój.
 3. Wspieranie osób uzdolnionych i tworzenie grup twórczych.
 4. Wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych.
 5. Prowadzenie: warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych, akcji społecznych, wystaw, wernisaży, pokazów, koncertów, przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, konkursów, przeglądów, festiwali, wymian młodzieżowych, targów.
 6. Działania na rzecz integracji państw europejskich i dialogu międzykulturowego.
 7. Wspieranie działań na rzecz tolerancji i integracji.
 8. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami.
 9. Współpracę z artystami, nauczycielami, animatorami kultury, psychologami, trenerami, arteterapeutami i wolontariuszami.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 11. Wspieranie członków fundacji w realizowaniu zamierzeń artystycznych i podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych.
 12. Inne działania na rzecz kultury, edukacji i rozwoju osobistego.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4. dochodów z majątku Fundacji
 5. odsetek bankowych
 6. uczestnictwa w realizacji programów zgodnych z celami fundacji

§ 10

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym przedmiocie:
- 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 58.11.Z Wydawanie książek
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
- 85.20.Z Szkoły podstawowe
- 85.31 Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
- 85.32 Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
- 85.41 Szkoły policealne
- 85.42 Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
- 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

§ 11

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


Władze Fundacji

§ 13

1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzja Rada.
4. Przewodniczący Rady reprezentuje Rade na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 15

1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem upływu kadencji, odwołania przez Radę bądź z chwila śmierci członka Rady.
2.Odwołanie członka Rady następuje szczególnie w przypadku:
a. złożenia - skierowanej na ręce Rady - pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady
b. istotnego naruszenia postanowień statutu
c. nie pełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż rok.
3. Uchwała Rady, o której mowa w ust.2 zapada większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji może zwołać każdy Członek Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prowadzącego.
4. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.
6. W razie niemożliwości pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji, gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę.

§ 17

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady - z głosem doradczym.

§ 18

Do kompetencji Rady należy:
a. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji i lub połączenia z inna fundacją,
b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
c. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
d. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
e. zatwierdzanie programów działania Fundacji,
g. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielania mu absolutorium,
h. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
i. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
j. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Zarząd Fundacji

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa Fundacji, powołanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:
a. złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
b. nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,
c. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.
d. nie wypełniana nałożonych na niego obowiązków.
e. śmierci członka Zarządu.
4. Uchwała w sprawie odwołania lub powołania członka Zarządu przed upływem kadencji zapada większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków Rady.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:
a. uchwalenie rocznego i wieloletniego planu działania Fundacji,
b. sporządzenie coroczne sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go Radzie,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
e. ustalenie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania oraz wysokośći środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
f. Przygotowanie wniosków i występowanie z nimi na zewnątrz.

§ 21

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Fundacji lub V-c Prezes Fundacji.
2. W sprawach ze stosunku pracy Fundację reprezentuje Prezes Fundacji lub upoważniony przez niego v-c Prezes Fundacji.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 24

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacja w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada.


Zmiana Statutu

§ 25

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 26

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu Fundacji.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 27

W sprawach decyzji dotyczącej połączenia z inną fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Likwidacja Fundacji

§ 28

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 29

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 30

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.